Informació de contacte

Direcció: Rector Berenguer, 14

Códi Postal: 46727

Telèfon: 96 296 58 72

Fax: 96 287 68 24

Correu electrònic: urbanisme@elrealdegandia.org

Consultes

Consultes d'aclaracions administratives - Dilluns a Divendres de 9h a 14h

Consultes d'aclaracions tècniques a ciutadans (técnics i inspectors) - Dijous de 9h a 13h

Departament de llicencies i activitats - Dijous de 11h a 13h

Normes urbanístiques

Açi trobarà les normes urbanístiques i planols de consulta.

Font de la informació: 
Normes urbanístiques

Tràmits d'activitats

informe urbanístic

D'acord amb l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ a la presentació de la sol.licitud dels instruments d'intervenció ambiental regulats en esta Llei, és preceptiu sol.licitar un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals.

Font de la informació: 
informe urbanístic

Llicència ambiental

Activitats contemplades en l'annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

Font de la informació: 
Llicència ambiental

Declaració responsable ambiental

Activitats que NO compleixen amb totes les condicions indicades en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana

Font de la informació: 
Declaració responsable ambiental

Comunicació d'activitat innòcua

Activitats que compleixen amb totes les condicions indicades en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitat a la Comunitat Valenciana

Font de la informació: 
Comunicació d'activitat innòcua

canvi de titularitat

Activitats contemplades en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitat a la Comunitat Valenciana.

Font de la informació: 
canvi de titularitat

espectacles públics, activitats recreatives y establiments públics

Bars, cafetereries, restaurants, cibercafé, ludoteques, discoteques,pubs,karaokes,chill-out, piscines i activitats que disposen de taules i cadires en l'interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010 d'Espectables Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Font de la informació: 
espectacles públics, activitats recreatives y establiments públics

canvi de titularitat establiments públics

Bars, cafeteries, pubs, discoteques... contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics

Font de la informació: 
canvi de titularitat establiments públics

Tràmits d'urbanisme

llicència obra major

Actuacions que requereixen llicència d'obres, segons les NNSS del Real de Gandia:obres de nova planta, edificacions existents que afecten l'estructura, aspecte exterior o distribució interior, derrocament d'edificis.

Font de la informació: 
llicència obra major

declaració responsable d'obres menors

Actuacions que requerixen una declaració responsable d'obres, segons les NNSS de Real de Gandia: La substitució de revestiments, les reparacions, la renovació d'instal·lacions i reformes de la distribució interior dels locals i, en general, les obres de conservació, reposició i manteniment d'elements.

Font de la informació: 
declaració responsable d'obres menors

declaració responsable d'ocupació

Parcel·lació