Formulari de cerca

Pagament de tributs

Pague els seus tributs a través d'internet o en qualsevol entitat bancària

A través d'Internet:

Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació de València poden pagar els seus tributs per internet, en les entitats següents:

Font de la informació: 

Pagament de tributs oficina

En qualsevol sucursal i caixers automáticos de les entitats següents:

 • BBVA
 • CAIXABANK
 • BANCO DE VALENCIA
 • CAIXA ONTINYENT
 • BANCO POPULAR
 • CAJAMAR BANCO
 • SANTANDER
 • CAIXA POPULAR
 • BANKIA
 • CAJA RURAL TORRENT
 • GRUPO SABADELL
 • CREDIT VALENCIA

 

Font de la informació: 

Calendari de pagament

Els períodes de pagament en voluntària dels tributs de caràcter periòdic, que les Entitats Locals deleguen en esta Diputació, durant l'any 2017 seran:

 • Primer període: de l'1 de Març al 2 de Maig, ambdós inclosos.
 • Segon període: de l'1 de juny a l'1 d'agost, ambdós inclosos.
 • Tercer període: del 15 de juliol al 1 d'octubre ambdós inclosos.

Tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 15 de l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València (BOPV núm. 149 de 25-06-1999) i el decret núm. 09777 del 28 de novembre de 2014 del Diputat delegat de Gestió Tributària, Informàtica i Modernització.

Font de la informació: 

PRIMER PERÍODE DE PAGAMENT

T561 - Taxa per Guals Permanents
T645 - Taxa per Arreplegada de Fem
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

SEGON PERIODE DE PAGAMENT

TTRU- Taxa per Tractament de Residus Urbans

TERCER PERIODO DE PAGAMENT

IBIU- Impost Bens Inmobles de naturalesa Urbana
IBIR- Impost Bens Inmobles de Naturalesa Rústica
IAE- Impost sobre Activitats Econòmiques

Més informació

S'informa que l'ajuntament tramita gratuïtament el canvi de domicili de vehicles els titulars del qual estiguen empadronats en el municipi, ja que la normativa actual de circulació i de vehicles els obliga a canviar el domicili si no és el mateix que apareix en la documentació o el que consta en el registre de conductors (el fet de no canviar-se el domicili comporta sancions per les autoritats de Tràfic, art. 10 del Reglament de Conductors i art. 30 del Reglament de Vehicles)

La documentació a aportar és la següent:

 • D.N.I. del titular del vehícle.
 • Últim rebut pagat de l'Impost Municipal de Vehicles.
 • Documentació del vehicle (permís de circulació i targeta ITV) .
Font de la informació: