ANUNCI SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL
Obert el periode d'informació pública sobre sol·licitud de llicència ambiental presentada per Pavimentos Bituminosos Serrano S.L per a legalització de Planta d'aglomerat asfaltic en calent.
10/07/2017