Formulari de cerca

  • cor
INCIDÈNCIES TRIBUTS DEL COR
Informació important sobre els tributs del Consorci de Residus.

INCIDÈNCIES TRIBUTS DEL COR

INFORMACIÓ CONSORCI PER LA GESTIÓ DE RESIDUS

Estan havent-hi moltes incidències i s'estan rebent cobraments que no són correctes per part del COR.

El Consorci té cedida a la Diputació de València la gestió tributària de la taxa de tractament de residus i l’elaboració i actualització del seu padró.

Per a l’any en curs, la Diputació ha realitzat una revisió exhaustiva del padró, cosa que pot comportar la incorporació com a objecte tributari a unitats indegudes: solars i garatges vinculats a vivenda, tant així com els habitatges i locals que no tinguen aigua o llum.

En el cas de produir-se estes situacions, el subjecte passiu no obligat que reba un rebut deurà presentar, a les oficines de gestió tributària (Carrer Marquesa de Jura Real, 2 Gandia) o a les oficines del Consorci (Carrer Carles Sarthou, 4 entresòl Xàtiva) un imprés de «sol·licitud de correcció d’errors / disconformitat taxa de tractament residus urbans» que es troba disponible a www.dival.es/gestion-tributaria/content/models-normalitzats