Formulari de cerca

  • sessió plenària 02 octubre de 2018
CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió plenària que es celebrarà el Ple de l'Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 2 d'octubre de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
25/09/2018

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.

3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.

4.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2017

5.- Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana del Real de Gandia.

6.- Aprovació del Reglament del consell de xiquetes i xiquets del Real de Gandia.

7.- Aprovació de l’expedient núm. 21/2018 de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdits.

8.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

9.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles.

10.- Precs i preguntes