Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 8 de maig de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
2/05/2018
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.
 
3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.
 
4.-Donar compte de l’informe de seguiment del Pla econòmic financer per incompliment de la regla de gasto en liquidació del pressupost de 2015.
 
5.- Aprovació de l’expedient núm. 8/2018 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris.
 
6.- Aprovació de la classificació d’ofertes i requeriment documentació per adjudicació mitjançant subhasta de parcel.la municipal ubicada al C/ Falconera, 7 del Polígon Industrial del municipi
 
7.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del servei d’escola infantil municipal
 
8.- Precs i preguntes.