Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 6 de març de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm:
26/02/2018
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.
 
3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.
 
4.- Donar compte de l’informe del Pla D’Ajust relatiu a l’exercici 2017.
 
5.- Donar compte de l’informe emès per l’òrgan ambiental territorial en l’expedient incoat per a la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament.
 
6.- Aprovació proposta de modificació de la clàusula tercera del conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i el municipi d’Ador per l’optimització de l’ús de la piscina.
 
7.- Aprovació expedient d’alienació de parcel.la municipal, ubicada al C/ Falconera, 7 del PPIO del Real de Gandia.
 
8.- Aprovació de la moció presentada pel grup municipal compromís més real relativa al dia 8 de març, dia de la dona.
 
9.-Precs i Preguntes.