Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA 26 D'OCTUBRE DE 2017
Sessió extraordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 26 d’octubre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
23/10/2017
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2016
 
2.- Aprovació de l’expedient núm. 19/2017 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.