Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l'Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 18 de juliol de 2017, ales 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
17/07/2017

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.

3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.

4.- Ratificar Decret de l’alcaldia relatiu a l’aprovació de les festes locals escolars per al pròxim curs 2017-2018.

5.- Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora de l’IBI urbana.

6.- Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora del domini públic municipal: guals permanents.

7.- Aprovació prorroga condicions econòmiques Conveni Marc entre Generalitat Valenciana i Ecoembalajes España S.A. per a l’exercici 2017.

8.- Aprovació dedicació parcial Alcalde.

9.- Aprovació denominació Centre Social C/ Constitució amb el nom de “Bisbe D. José Gea Escolano”

10.- Aprovació proposta d’acord relativa a la mostra/certamen de teatre al Real de Gandia “Dimas Cucart”.

11.- Precs i Preguntes