Formulari de cerca

  • sessió plenària 18 de juliol de 2017
CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l'Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 18 de juliol de 2017, ales 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
17/07/2017

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.

3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.

4.- Ratificar Decret de l’alcaldia relatiu a l’aprovació de les festes locals escolars per al pròxim curs 2017-2018.

5.- Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora de l’IBI urbana.

6.- Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora del domini públic municipal: guals permanents.

7.- Aprovació prorroga condicions econòmiques Conveni Marc entre Generalitat Valenciana i Ecoembalajes España S.A. per a l’exercici 2017.

8.- Aprovació dedicació parcial Alcalde.

9.- Aprovació denominació Centre Social C/ Constitució amb el nom de “Bisbe D. José Gea Escolano”

10.- Aprovació proposta d’acord relativa a la mostra/certamen de teatre al Real de Gandia “Dimas Cucart”.

11.- Precs i Preguntes