Formulari de cerca

 • Sessió plenària de 12 de desembre de 2017
CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària que celebrarà el ple de l'ajuntament en primera convocatòria el proper dia 12 de desembre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
4/12/2017

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Donar comptes Decrets d'Alcaldia.
 3. Donar compte correspondència i disposicions oficials.
 4. Ratificació Decret Alcaldia de 10 de novembre de 2017 relatiu a l'execució de sentència 207/17 del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 6 de València.
 5. Aprovació denominació carrers i places municipals.
 6. Aprovació modificació ordenança municipal de policia, bon govern i convivència ciutadana.
 7. Aprovació canvi dia de celebració plenari ordinari del mes de gener de 2018.
 8. Aprovació de la proposta de resolució del grup municipal socialista per a retirar els honors a Alfonso Rus.
 9. Aprovació Pressupost Municipal exercici 2018, plantilla de personal i bases d'execució.
 10. Precs i preguntes.