Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària que celebrarà el ple de l'ajuntament en primera convocatòria el proper dia 12 de desembre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
4/12/2017

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Donar comptes Decrets d'Alcaldia.
  3. Donar compte correspondència i disposicions oficials.
  4. Ratificació Decret Alcaldia de 10 de novembre de 2017 relatiu a l'execució de sentència 207/17 del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 6 de València.
  5. Aprovació denominació carrers i places municipals.
  6. Aprovació modificació ordenança municipal de policia, bon govern i convivència ciutadana.
  7. Aprovació canvi dia de celebració plenari ordinari del mes de gener de 2018.
  8. Aprovació de la proposta de resolució del grup municipal socialista per a retirar els honors a Alfonso Rus.
  9. Aprovació Pressupost Municipal exercici 2018, plantilla de personal i bases d'execució.
  10. Precs i preguntes.