Formulari de cerca

Convocatòria sessió plenaria 4 de Setembre de 2018
La sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 4 de setembre de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm. A partir d'aquesta data queden a la seua disposició els expedients i quants antecedents es relacionen amb els assumptes a tractar.
28/08/2018

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions anterior.

2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.

3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.

4.- Aprovació expedient aplicació règim de fiscalització e intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat dels actes generadors de drets i ingressos en la tresoreria.

5.- Adjudicació contracte obres “Connexió amb el sistema d’alta de la Safor per subministrament d’aigua potable a Monterrei i CAES”.

6.- Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports en matèria d’infraestructures educatives en l’ajuntament del Real de Gandia per reformes diverses en el centre CAES Nostra Sra. de l’Emparament. (Pla Edificant).

7.- Aprovació de la proposta de l’alcaldia sobre la consideració de l’actuació urbanística “Construcció Pavelló Esportiu Municipal” prevista per l’Ajuntament del Real de Gandia com a Patrimoni Municipal del Sòl.

8.- Aprovació acord de suport a la moció relativa a la problemàtica del porc senglar en la Safor aprovada per la Mancomunitat de Municipis de la Safor en sessió de 19 de juny de 2018.

9.- Precs i preguntes