Formulari de cerca

Convocatòria sesió plenaria 6 de novembre de 2018
Complint el que s’ha resolt pel Sr. alcalde en decret de data 29 d’octubre de 2018, tinc l’honor a convocar-lo/la a la sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 6 de novembre de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
5/11/2018

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Donar compte Decrets de l'Alcaldia.

3.- Donar compte correspondència i dispocisions oficials.

4.- Donar compte de l'informe emès per l'òrgan ambiental territorial en l'expedient incoat per a la modificació de les Normes Subsidiàries de Plantejament relativa al canvi a ús terciari-hoteler exclusiu en parcel.la zona magatzems-industrial.

5.- Nomenament persones com a membres del Consell Agrari Municipal que tinguen acreditada la seua personalitat i coneixement del sector agrari local.

6.- Sol.licitud de reajustament de les anualitats de l'obra "Reforma Parcial CEIP Beato Carmelo" dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

7.- Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

8.- Prec i preguntes.